Městský stadion 16:00-17:00. 

Adéla 

Městský stadion 16:00 - 17:00. 

Adéla 

Městský stadion 16:00 - 17:00.

Adéla

 

ADÉLA ŠNOBELOVÁ

trenér

Telefon: 737 704 155
Email:  adela.snobelova@seznam.cz